» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Podmienky prijatia

POSKYTOVANÉ SLUŽBY » Podmienky prijatia

Podmienky prijatia občanov do ZSS Záhonok, úsek M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen prebieha v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s aktuálnou Smernicou č. 005/2018/OSSZ o podmienkach prijatia občanov do zariadení sociálnych služieb BBSK.

Dodatok č. 2 k smernici č. 005/2018/OSSZ o postupe  prijímania a predvolávania občanov do ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 09.12.2020.

Dodatok č. 1 k smernici č. 005/2018/OSSZ o postupe  prijímania a predvolávania občanov do ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.11.2020.

1.    KROK: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb sa začína na základe písomnej žiadosti občana (žiadateľa o sociálnu službu). Žiadosť si podáva občan s trvalým pobytom v územnom obvode Banskobystrického samosprávneho kraja. Občan dôsledne vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na SS (nie starší ako 6 mesiacov) doručí osobne na podateľňu Úradu BBSK v čase otváracích hodín: pondelok – piatok v čase 8:00 – 15:00 hod. alebo prostredníctvom pošty na adresu: 

VÚC BB - Úrad BBSK

odbor sociálnej pomoci

Nám. SNP č. 23

974 01  Banská Bystrica  

Na základe vyššie uvedených dokladov vydá Úrad BBSK „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré doručí žiadateľovi o sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu si dáte potvrdiť (30 dní od doručenia) osobne alebo poštou na Úrade BBSK.

2.    KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a spolu s prílohami (viď bod 12 tejto žiadosti) doručí osobne alebo poštou na adresu:

ZSS Záhonok

úsek M. R. Štefánika 3385/51

960 01  Zvolen

Po doručení „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ do zariadenia sociálnej služby bude žiadosť žiadateľa zaradená do poradovníka čakateľov, o čom bude žiadateľ písomne informovaný. Poradie v zozname čakateľov určuje dátum doručenia kompletnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Aktuálny poradovník čakateľov do DSS nájdete na našej webovej stránke www.dsszv.sk.

Ak sa v zariadení DSS uvoľní miesto a žiadateľ bude na poradí, bude upovedomený o možnosti nástupu do DSS. V prípade, že žiadateľ nástup do DSS odmietne, bude jeho žiadosť považovaná za vybavenú a nebude ďalej evidovaná v poradovníku čakateľov.

3. KROK: POSTUP PRI UZATVORENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Po prijatí žiadateľa do zariadenia DSS bude so žiadateľom, resp. jeho zákonným zástupcom alebo opatrovníkom uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej službyV zmluve o poskytovaní sociálnej služby sú rešpektované požiadavky žiadateľa na sociálnu službu (druh, forma, rozsah sociálnej služby, doba poskytovania sociálnej služby, začiatok poskytovania sociálnej služby, stravovanie, ubytovanie). Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v stredisku DSS, M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen sa uzatvára písomnou formou v dostatočnom časovom predstihu tak, aby žiadateľ mal dostatok času oboznámiť sa so zmluvou a porozumieť jej. Podklady pre uzatvorenie zmluvy pripraví vedúca strediska DSS a kompetentní sociálni pracovníci, spoločne so žiadateľom o sociálnu službu, resp. s jeho zákonným zástupcom alebo opatrovníkom. Pripravenú zmluvu podpisuje riaditeľka DD a DSS Zvolen Záhonok.

Úhrada za poskytované sociálne služby

Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určuje v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

 

 

Aktualizácia : 01. júla 2023