» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY - Domov sociálnych služieb pre dospelých do dovŕšenia dôchodkového veku s telesným a zmyslovým postihnutím.

FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY -  celoročný pobyt.

KAPACITA ZARIADENIA - 75 miest.

rozsah poskytovanej sociálnej služby  - V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB:

poskytujeme:

1.    odborné činnosti

·      pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

·      sociálne poradenstvo

·      sociálna rehabilitácia

2.    obslužné činnosti

·  ubytovanie13 jednolôžkových, 22 dvojlôžkových a 6 trojlôžkových izieb. Izby sú vybavené polohovateľnými elektrickými i mechanickými lôžkami, nočným stolíkom a vkusným nábytkom, ktorý dotvára príjemnú atmosféru domova. Súčasťou väčšiny izieb je sociálne zariadenie so sprchovacím kútom a balkónom. Pri každej posteli je signalizačné zariadenie, prostredníctvom ktorého vie prijímateľ sociálnej služby komunikovať s personálom priamo z pohodlia svojej izby. 

·    stravovaniev jedálni zariadenia. Strava je dovážaná z DDaDSS Zvolen-Záhonok. Prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách prostredníctvom prísuvných stolíkov priamo k posteli. Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje strava:

-     racionálna - 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

-     šetriaca (žlčníková) - 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

-     diabetická - 6 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 1, večera 2

·      upratovanie  

·      pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva vo vlastnej práčovni DSS

zabezpečujeme:

1.    odborné činnosti

·      ošetrovateľskú starostlivosť

·      rozvoj pracovných zručností

2.    ďalšie činnosti

·      záujmová činnosť  

utvárame podmienky na:

·      úschovu cenných vecí

Doplnkové služby

·      Rehabilitačná činnosť je vykonávaná rehabilitačným pracovníkom DSS.

·  Kadernícke služby zabezpečujeme štvrťročne a podľa potreby. Máme dlhoročnú spoluprácu s kaderníckym salónom Šarm pri SOŠ vo Zvolene.  

·      Pedikúra je zabezpečovaná podľa potreby externou pedikérkou.

·     Organizovanie záujmovej činnosti, kvalitné využívanie voľného času, kultúrno-spoločenské vyžitie aj mimo DSS. Stredisko DSS Zvolen dlhodobo spolupracuje so SZU vo Zvolene, ZUŠ Zvolene, materskými školami, ZŠ v Lieskovci, ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene a i. Organizujeme návštevy divadelných predstavení, výstav a iných kultúrnych podujatí. Zapájame sa do rôznych aktivít, ktoré sa realizujú v komunite, napr. jarmoky, lesnícke dni, oslavy v meste Zvolen a pod.

·     Uspokojovanie duchovných potrieb - v DSS je zriadená kaplnka. Duchovné služby sú zaisťované pravidelne:

-      katolícke služby - 1 x týždenne

-      evanjelické služby - 1 x mesačne

·      Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii kávomat, pingpongový stôl, chodiaci pás.

sociálne poradenstvo

·      odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii,

·  základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby,

·   špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo v DSS, M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen poskytuje:

· Vedúca strediska DSSvykonáva sociálne poradenstvo pre prijímateľov sociálnej služby, pre rodinných príslušníkov, pre opatrovníkov, pre zákonných zástupcov a pre žiadateľov o sociálnu službu. Vedúca strediska DSS vykonáva sociálne poradenstvo –

a)    osobne v kancelárii č. 107 v pracovných dňoch v čase – 8:00 - 15:00 hod. 

b)   telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 45 5479955, 45 5479990, 0911 533 800

c)    prostredníctvom elektronickej pošty na adrese – ddadsszv.lassakova@gmail.com

·    Sociálna pracovníčka DSS vykonáva sociálne poradenstvo -

a)    osobne v kancelárii č. 104A v pracovných dňoch v čase – 8:00 - 15:00 hod. 

b)   telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 45 5479990,  klp. 13

c)    prostredníctvom elektronickej pošty na adrese – ddadsszv.cerkalova@gmail.com

ošetrovateľská starostlivosť:

Zdravotnú starostlivosť v zariadení zabezpečujú externe lekári:

·      praktický lekár

·      psychiater

·      neurológ

·      urológ

informácie ohľadom zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služba – poskytuje len odborný lekár.