» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Nástup do zariadenia

POSKYTOVANÉ SLUŽBY » Nástup do zariadenia

V prípade, že sa v ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika 3385/51 uvoľní miesto a žiadateľ je na poradí, bude písomne predvolaný k nástupu do DSS.

Pri nástupe do zariadenia  je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 

1.    platný občiansky preukaz

2.    preukaz poistenca zdravotnej poisťovne a kompletnú zdravotnú dokumentáciu

3. odhlásenie od svojho obvodného lekár v prípade, že budete mať záujem o služby obvodného lekára, ktorý ambuluje pre naše zariadenie

4.    preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom)

5. zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch

6.   lieky na 1 mesiac

7.   potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni - na stiahnutie Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa 

8. v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, že ste poverili Vašim zastupovaním inú osobu, je potrebné predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc)

9.  v prípade, že ste pozbavený alebo obmedzený spôsobilosti na právne úkony, je potrebné doložiť uznesenie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o uznesení opatrovníka

10.  aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne v Bratislave o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci Váš mesačný príjem

11.  potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom)

12. vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom - na stiahnutie Vyhlásenie majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu

13. zároveň pred príchodom do zariadenia oznámte na príslušnom poštovom úrade zmenu Vašej adresy

Pre svoju osobnú potrebu si so sebou prineste:

1. osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom a priezviskom

2. hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad a pod.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety a pod.)

3. drobné predmety osobnej potreby (napr. hrnček, príbor, dózu na potraviny, deku, vankúšik a pod.), resp. obľúbené predmety (fotografie, obrázky, hodinky, rádio, kvet a pod.)