» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Ukončenie poskytovaných služieb

POSKYTOVANÉ SLUŽBY » Ukončenie poskytovaných služieb

Spôsoby ukončenia poskytovania sociálnych služieb v DSS :

1.    smrťou prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „PSS“)

2. na základe písomnej žiadosti PSS, prípadne jeho zákonného zástupcu alebo súdom ustanoveného opatrovníka o ukončenie poskytovania sociálnej služby

3.    DSS môže jednostranne ukončiť poskytovanie sociálnej služby, ak:

-     PSS hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas dlhší ako 3 mesiace, alebo ak zaplatí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady

 PSS neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v prípade, že sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu

-   prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu

-      VÚC rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.