» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Aktivizačné činnosti

 Domov sociálnych služieb ponúka svojim prijímateľom sociálnych služieb aktivizačné činnosti v rozsahu voľnočasových aktivít ako terapeutický prostriedok.   

 • Canisterapia

  Canisterapia

  Canisterapia je súčasťou zooterapie a jedná sa o podpornú formu psychoterapie, ktorá je výhradne založená na kontakte človeka so psom a vzájomnej pozitívnej interakcii. Pes má aj preventívnu a terapeutickú hodnotu. Prispieva k dlhotrvajúcemu fyzickému zdraviu človeka. Dokáže odhaliť epileptické záchvaty, znížiť hladinu úzkosti, pomáha znižovať pocit osamelosti, u telesne postihnutých ľudí vedie prítomnosť psa k znižovaniu pocitu sociálnej izolácie. Vedie k posilneniu sociálnej dôvery, sociálnej identity, sebavedomiu, nezávislosti, ale tiež pôsobí ako katalyzátor medzi ľuďmi.

 • 17.jpg

  Ergoterapia

  Ergoterapia – pracovná terapia, činnostná terapia alebo liečba prácou je súčasťou liečebnej rehabilitácie a psychoterapie. Využíva špecifické diagnostické a liečebné metódy, postupy a činnosti pri liečbe jedincov každého veku, s rôznym typom postihnutia, ktorí sú dočasne alebo trvale fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. Jej cieľom je dosiahnutie maximálnej možnej sebestačnosti v bežných denných činnostiach a aktivitách voľného času. Pomáha riešiť praktické otázky súvisiace so znížením či stratou sebestačnosti v činnostiach, ktoré sú pre život nepostrádateľné, čím podporuje aktívne začlenenie klienta do spoločnosti a prispieva k zvýšeniu jeho kvality života. Ako terapeutický prostriedok využíva zmysluplnú činnosť, ktorá pomáha k obnove postihnutých funkcií.

 • Fytoterapia

  Fytoterapia

  Fytoterapia je liečba pomocou využitia liečivých rastlín, čiže je to liečba bylinkami. Liečba prostredníctvom liečivých rastlín slúži na liečenie duševného a telesného zdravia, či už vo forme čajov, tinktúr, olejov, balzamov, apod. Bylinky je možné aj kombinovať a vhodne zvolenú zmes používať na rôzne liečebné účely.

 • Individuálna biblioterapia

  Liečenie knihami

  Čítanie samo o sebe je úžasným aktom, ktoré nám ponúka iný svet, plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov. Dáva nám možnosť vytrhnúť sa zo všednosti dní a zažiť rôzne dobrodružstvá. A je nádherné, ak sa táto krásna aktivita dokáže spojiť s liečbou a dokáže uľaviť rôzne vnútorné tenzie klientov, že im ponúkne možnosti, ako sa vyrovnať so svojou ťaživou situáciou, pomáha im prekonávať ich depresívne stavy a duševné krízy alebo riešiť ich vnútorné psychické konflikty. 

 • Liečebná telesná výchova

  Liečebná telesná výchova

  Liečebnou telesnou výchovou možno dosiahnuť povzbudivý a tonizačný účinok, ovplyvňuje obehové a dýchacie funkcie, rovnováhu vegetatívnej nervovej sústavy a zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Jej cieľom je udržať či obnoviť telesné pohybové funkcie, ako aj rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. 

 • Práca s PC a internetom

  Práca s PC a internetom

  Počítač a internet sú súčasťou dnešnej doby, a niektorí si bez neho nevedia predstaviť svoj život. Je však ešte dosť ľudí, ktorí vo svojom živote nemali možnosť oboznámiť sa s počítačovými technológiami, vyskúšať si ich a využiť ich pre svoj prospech, záujmy alebo len tak pre zábavu. Celosvetová sieť je otvorená všetkým ľuďom, aj tým, ktorí nevyrastali pri počítači.

 • Reminiscenčná terapia

  Reminiscenčná terapia

  Reminiscenčná terapia je aktivizačná a validačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje. Cieľom tejto terapie je zlepšenie mentálneho stavu klienta, komunikácie s klientom a odstránenie alebo aspoň zmiernenie jeho ťažkostí. Reminiscencia ako hlasité alebo tiché vybavovanie udalostí zo života človeka sa uskutočňuje individuálnou alebo skupinovou formou. Ide o rozhovor terapeuta s klientom o jeho doterajšom živote, o rôznych spomienkach a aspektoch jeho života, tzv. že spomínanie sa využíva ako terapeutický prostriedok. Základom práce s klientom je vyvolať spomienky príjemné, pozitívne a emotívne zafarbené, aj keď sa nemusia spájať s príjemnými udalosťami, ale ktoré majú pre klienta dôležitú hodnotu a zlepšia tak kvalitu jeho života v inštitucionálnom prostredí.

 • Kopie - 1.jpg

  Tréning pamäti

  Tréning pamäti je vzdelávací program komplexného charakteru na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku, dosiahnuť zdravé sebavedomie, dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote. V odbornej i laickej verejnosti pretrváva názor, že v procese starnutia sa proti duševnému úpadku nedá nič robiť. Vedecké poznatky o ľudskom mozgu objavené prevažne v poslednom desaťročí minulého storočia dokazujú, že aktivita podporuje tvorbu nových spojení medzi nervovými bunkami a tým je zabezpečená možnosť učenia sa až do vysokého veku.

 • Výtvarná činnosť

  Výtvarná činnosť

  Klienti veľmi radi aktívne trávia svoj voľný čas, chcú sa venovať činnostiam, ktoré ich bavia alebo sa chcú niečo naučiť. Jednou z činností je aj výtvarná činnosť.  

  Výtvarná činnosť je v našom zariadení vnímaná ako voľnočasová, odpočinková tvorivá činnosť, ktorá obohacuje život klientov. Zahrňuje podporu ich záujmov, pomoc pri ich rozvíjaní a má terapeutickú funkciu, ako v zmysle psychickom tak i vo fyzickom.