» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ZSS Záhonok, úsek M. R. Štefánika Zvolen je zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby osobám s telesným postihnutím na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, celoročnou formou pobytu.

 

 DRUH

 sociálnej služby 

FORMA

sociálnej služby

ROZSAH

sociálnej služby

 

MIESTO

poskytovania sociálnej služby

 

ČAS

poskytovania sociálnej služby

 

 Domov sociálnych služieb 

 

Celoročná pobytová forma

    

 neurčitý čas

 

stredisko DSS,

M.R.Štefánika 3385/51, Zvolen

 

 

24-hodinová starostlivosť

 

Kapacita zariadenia - 75 miest.

rozsah poskytovanej sociálnej služby  - V ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika 3385/51 zvolen:

poskytujeme:

1.    odborné činnosti

·      pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

·      sociálne poradenstvo

·      sociálna rehabilitácia

2.    obslužné činnosti

·  ubytovanie13 jednolôžkových, 22 dvojlôžkových a 6 trojlôžkových izieb. Izby sú vybavené polohovateľnými elektrickými i mechanickými lôžkami, nočným stolíkom a vkusným nábytkom, ktorý dotvára príjemnú atmosféru domova. Súčasťou väčšiny izieb je sociálne zariadenie so sprchovacím kútom a balkónom. Pri každej posteli je signalizačné zariadenie, prostredníctvom ktorého vie prijímateľ sociálnej služby komunikovať s personálom priamo z pohodlia svojej izby. 

Poskytované služby, fotka 1

·    stravovaniev jedálni zariadenia. Strava je dovážaná zo ZSS Záhonok Zvolen. Prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách prostredníctvom prísuvných stolíkov priamo k posteli. Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje strava:

-     racionálna - 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

-     šetriaca (žlčníková) - 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

-     diabetická - 6 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 1, večera 2

·      upratovanie  

·      pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva vo vlastnej práčovni 

Poskytované služby, fotka 2

zabezpečujeme:

1.    odborné činnosti

·      ošetrovateľskú starostlivosť

·      rozvoj pracovných zručností

2.    ďalšie činnosti

·      záujmová činnosť  

utvárame podmienky na:

·      úschovu cenných vecí

Doplnkové služby

·      Rehabilitačná činnosť je vykonávaná rehabilitačným pracovníkom zariadenia.

·  Kadernícke služby zabezpečujeme štvrťročne a podľa potreby. Máme dlhoročnú spoluprácu s kaderníckym salónom Šarm pri SOŠ vo Zvolene.  

·      Pedikúra je zabezpečovaná podľa potreby externou pedikérkou.

·     Organizovanie záujmovej činnosti, kvalitné využívanie voľného času, kultúrno-spoločenské vyžitie aj mimo DSS. Stredisko DSS Zvolen dlhodobo spolupracuje so SZU vo Zvolene, ZUŠ Zvolene, materskými školami, ZŠ v Lieskovci, ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene a i. Organizujeme návštevy divadelných predstavení, výstav a iných kultúrnych podujatí. Zapájame sa do rôznych aktivít, ktoré sa realizujú v komunite, napr. jarmoky, lesnícke dni, oslavy v meste Zvolen a pod.

·     Uspokojovanie duchovných potrieb - na úseku je zriadená kaplnka. Duchovné služby sú zaisťované pravidelne:

-      katolícke služby - 1 x týždenne

-      evanjelické služby - 1 x mesačne

·      Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii kávomat, pingpongový stôl, chodiaci pás.

Poskytované služby, fotka 3

sociálne poradenstvo

·      odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii,

·  základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby,

·   špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo v ZSS Záhonok, úsek M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen poskytuje:

· Vedúca úsekuvykonáva sociálne poradenstvo pre prijímateľov sociálnej služby, pre rodinných príslušníkov, pre opatrovníkov, pre zákonných zástupcov a pre žiadateľov o sociálnu službu. Vedúca strediska DSS vykonáva sociálne poradenstvo –

a)    osobne v kancelárii č. 107 v pracovných dňoch v čase – 8:00 - 15:00 hod. 

b)   telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 045 5479990, 0911 533 800

c)    prostredníctvom elektronickej pošty na adrese – ddadsszv.lassakova@gmail.com

ošetrovateľská starostlivosť:

Zdravotnú starostlivosť v zariadení zabezpečujú externe lekári:

·      praktický lekár

·      psychiater

·      neurológ

·      urológ

informácie ohľadom zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služba – poskytuje len odborný lekár.