» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Zmysluplné trávenie voľného času pomocou tvorivej činnosti

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Zmysluplné trávenie voľného času pomocou tvorivej činnosti

 • Voľný čas 1
  Voľný čas 1
 • Voľný čas 2
  Voľný čas 2
 • Voľný čas 3
  Voľný čas 3
 • Voľný čas 4
  Voľný čas 4
 • Voľný čas 5
  Voľný čas 5

Voľný čas je dôležitou súčasťou života človeka v každom veku, ako čas oddychu, regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach, v ktorých uspokojuje svoje potreby a záujmy. Môžeme ho chápať, ako čas voľnosti a slobody, kedy človek môže mimo svojich povinností vykonávať činnosti podľa vlastných potrieb a záujmov a prostredníctvom, ktorých sa môže vyjadriť a realizovať.

Voľný čas a jeho zmysluplné naplnenie aktivitami vnímane ako významnú hodnotu v živote človeka, a ktorý v sebe skrýva veľký potenciál pre formovanie osobnosti. Má pozitívny vplyv na psychickú a fyzickú regeneráciu človeka a dôležitou podmienkou je jeho zmysluplné a správne využívanie. Základnou podmienkou činnosti je dobrovoľnosť.

Zdravotne postihnutí dospelí a seniori v našom zariadení majú možnosť podľa svojich potrieb, záujmu, možností a schopností zapojiť sa do množstva aktivít, ktoré odrážajú ich individuálne potreby. Jedným zo spôsobov zmysluplného trávenia voľného času našich zdravotne postihnutých dospelých a seniorov je ich aktívne a efektívne využívanie voľného času prostredníctvom tvorivej činnosti, ktorá v našom zariadení prebieha v rámci ergoterapie v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Zaktivizovať klientov prostredníctvom tvorivej činnosti znamená vytvárať pre nich podmienky na ich sebarealizáciu, sebavyjadrenie, pomôcť im vyplniť voľne plynúce dni záujmovou a plnohodnotnou činnosťou a vzbudiť u nich pocit vlastnej užitočnosti. Výsledkom zmysluplnej tvorivej činnosti našich klientov nie je len výrobok ale zároveň si precvičujú jemnú motoriku, plánujú, uvažujú a kooperujú, čo ich vedie k aktivizácii, ktorá je prostriedkom na udržanie ich kognitívnych funkcií.

Aktivity pre našich zdravotne postihnutých dospelých a seniorov vytvárajú príležitosť k ich aktívnemu, efektívnemu  a kvalitnému životu v našom zariadení. Je dôležité uvedomiť si, aby sme zdravotne postihnutých ľudí či už deti, dospelých alebo seniorov nevnímali, ako záťaž pre spoločnosť, ale aby sme namiesto problémov a prekážok kládli dôraz na ich možnosti a potenciál.

Autor článku, pridal dňa: 10. marca 2016 - Mgr. Jana Hiczérová