» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Zmysluplné trávenie voľného času našich klientov

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Zmysluplné trávenie voľného času našich klientov

 • arteterapia/artefiletika
  arteterapia/artefiletika
 • arteterapia/artefiletika
  arteterapia/artefiletika
 • ergoterapia-práca s drevom
  ergoterapia-práca s drevom
 • ergoterapia-práca s drevom
  ergoterapia-práca s drevom
 • ergoterapia-práca s drevom
  ergoterapia-práca s drevom
 • ergoterapia
  ergoterapia
 • ergoterapia
  ergoterapia
 • ergoterapia
  ergoterapia
 • ergoterapia-ručné práce
  ergoterapia-ručné práce
 • ergoterapia-ručné práce
  ergoterapia-ručné práce
 • tréning pamäti
  tréning pamäti
 • tréning pamäti
  tréning pamäti
 • tréning pamäti
  tréning pamäti
 • tréning pamäti
  tréning pamäti

Voľný čas je dôležitou súčasťou života človek v každom veku, ako čas oddychu, regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach, v ktorých uspokojuje svoje potreby a záujmy. Môžeme ho chápať, ako čas voľnosti a slobody, kedy človek môže mimo svojich povinností vykonávať činnosti podľa vlastných potrieb a záujmov a prostredníctvom, ktorých sa môže vyjadriť a realizovať.

Voľný čas a jeho zmysluplné naplnenie aktivitami vnímame, ako významnú hodnotu v živote človeka, ktorý v sebe skrýva veľký potenciál pre formovanie osobnosti. Má pozitívny vplyv na psychickú a fyzickú regeneráciu človeka a dôležitou podmienkou je jeho zmysluplné a správne využívanie. Základnou podmienkou činnosti je dobrovoľnosť.

V našom zariadení majú naši zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnej služby možnosť zapojiť sa podľa svojich potrieb, záujmu, možností a schopností do množstva aktivít, ktoré odrážajú ich individuálne potreby. Jedným zo spôsobov ich zmysluplného trávenia voľného času je aktívne a efektívne využívanie voľného času prostredníctvom aktivizačných činností, ako napr. arteterapia/artefiletika, ergoterapia, tréning pamäti.

Zaktivizovať klientov prostredníctvom tvorivej a vzdelávacej činnosti znamená vytvárať pre nich podmienky na ich sebarealizáciu, sebavyjadrenie, naučiť ich využívať techniky na zlepšenie pamäti vo svojom každodennom živote, čo prispieva k zvýšeniu ich sebavedomia, a tým aj kvalite života, k predĺženiu ich samostatnosti a nezávislosti na pomoci iným, má im pomôcť vyplniť voľne plynúce dni záujmovou a plnohodnotnou činnosťou a vzbudiť i nich pocit vlastnej užitočnosti.

Výsledkom zmysluplnej činnosti našich prijímateľov sociálnej služby nemá byť výrobok ale prostredníctvom rôznorodých aktivít si rozvíjajú predstavivosť, tvorivosť, motiváciu a originalitu, spontánne prežívanie,... precvičujú si jemnú i hrubú motoriku, plánujú, uvažujú a kooperujú, čo ich vedie k aktivizácii, ktorá je prostriedkom na udržanie ich kognitívnych funkcií. Aktivity pre nich vytvárajú príležitosť k aktívnemu, efektívnemu a kvalitnému životu v našom zariadení.

Je dôležité si uvedomiť, aby sme zdravotne postihnutých ľudí, či už deti, dospelých alebo seniorov nevnímali, ako záťaž pre spoločnosť, ale aby sme namiesto problémov a prekážok kládli dôraz na ich potreby, možnosti a potenciál.

Autor článku, pridal dňa: 01. marca 2019 – Mgr. Jana Hiczérová