» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Tréning pamäti

Aktivizačné činnosti » Tréning pamäti

Tréning pamäti je vzdelávací program komplexného charakteru na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku, dosiahnuť zdravé sebavedomie, dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote. V odbornej i laickej verejnosti pretrváva názor, že v procese starnutia sa proti duševnému úpadku nedá nič robiť. Vedecké poznatky o ľudskom mozgu objavené prevažne v poslednom desaťročí minulého storočia dokazujú, že aktivita podporuje tvorbu nových spojení medzi nervovými bunkami a tým je zabezpečená možnosť učenia sa až do vysokého veku.

Špecifická aktivizácia kognitívnych funkcií môže nervové bunky stimulovať k novému vetveniu ich výbežkov a vytváraniu nových sietí. Činnosť mozgu môžeme porovnať s činnosťou svalov. Ak svaly nezaťažujeme, znižuje sa ich funkčná zdatnosť. Ak nezaťažujeme psychiku, môže dochádzať k znižovaniu schopnosti koncentrácie, zvyšuje sa zábudlivosť, neschopnosť nájsť v reči správny výraz a podobne. Tie je potom možné znovu získať a zlepšovať primeranou aktivizáciou a stimuláciou.

Tréning pamäti pre dospelých, aktívnych seniorov a seniorov s poruchami pamäti (Alzheimerova demencia, demencie) v našom zariadení prebieha od roku 2006 pod vedením trénera pamäti Mgr. Jany Hiczérovej. Vzdelávací program "tréning pamäti" má našich seniorov presvedčiť o tom, že úbytok pamäťových schopností vo vyššom veku je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná a cvičená, vytvoriť návyky a potreby starať sa o vlastnú pamäť, pravidelne aktivizovať a cvičiť svoje mentálne schopnosti, dosiahnuť dostatočný stupeň nezávislosti seniora v každodennom živote, zdravé sebavedomie a záujem o nové poznanie a dianie okolo seba. Má im poskytnúť vedomosti o pamäti, aktivizovať a stimulovať ich rozumové schopnosti a motiváciu, získať nové vedomosti, umožniť osvojenie metód, cvičenia pamäti zameraných na zvládnutie stratégií a techník uľahčujúcich zapamätanie a vybavenie informácií, posilňovať a rozvíjať kontakty.

Praktickými cvičeniami zameranými na pamäť sa udržiavajú a rozvíjajú rozumové dispozície, schopnosti prijímať nové vedomosti a porozumieť im, orientovať sa v zmenách. Zároveň sa posilňuje zdravé sebavedomie a udržiava sebestačnosť človeka do neskorého veku.

Cieľom tréningu pamäti u klientov je vhodnými cvičeniami zameranými na posilnenie zachovaných kognitívnych (poznávacích) funkcií predísť ich zhoršeniu, naučiť ich využívať techniky ukladania údajov do pamäti (mnemotechniky) ako vhodnú kompenzáciu nedokonalosti pamäti, vytvoriť návyk na každodenné cvičenie pamäti, zvýšiť ich kvalitu života. Obsahom tréningu pamäti sú: mnemotechniky - techniky ukladania informácii do pamäti psychomotorické cvičenia koncentračné cvičenia, cvičenia pozornosti a zmyslového vnímania, reminiscenčná terapia - práca so spomienkami, grafomotorické úlohy, logické úlohy, cvičenia využívajúce dlhodobú a krátkodobú pamäť.

Samotný tréning prebieha individuálnou alebo skupinovou formou, ako cyklus stretnutí, ktoré sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch, v pevne stanovenom čase. Cieľom skupinového tréningu pamäti je interakcia medzi účastníkmi, zníženie závislosti stimuláciou pamäti a povzbudzovanie ich sebadôvery, aby boli zmysluplne zamestnaní a aby sme u nich cielene udržiavali schopnosť písať a čítať.