» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Reminiscenčná terapia

Aktivizačné činnosti » Reminiscenčná terapia

  • Reminiscenčná terapia
    Reminiscenčná terapia

Reminiscenčnú terapiu „terapiu spomienkami“, ktorá je určená pre seniorov, ktorí majú problémy s dlhodobou pamäťou a rôznymi formami demencie sme v našom zariadení zaviedli od októbra 2014.

Reminiscenčná terapia je aktivizačná a validačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje. Cieľom tejto terapie je zlepšenie mentálneho stavu klienta, komunikácie s klientom a odstránenie alebo aspoň zmiernenie jeho ťažkostí. Reminiscencia ako hlasité alebo tiché vybavovanie udalostí zo života človeka sa uskutočňuje individuálnou alebo skupinovou formou. Ide o rozhovor terapeuta s klientom o jeho doterajšom živote, o rôznych spomienkach a aspektoch jeho života, tzv. že spomínanie sa využíva ako terapeutický prostriedok. Základom práce s klientom je vyvolať spomienky príjemné, pozitívne a emotívne zafarbené, aj keď sa nemusia spájať s príjemnými udalosťami, ale ktoré majú pre klienta dôležitú hodnotu a zlepšia tak kvalitu jeho života v inštitucionálnom prostredí. Spleť spomienok dokáže v klientovi vzbudiť pocit spolupatričnosti, keď zistí, že počúvajúci prešiel podobnými zážitkami vo svojej životnej etape (škola, práca, svadba, narodenie dieťaťa, ale aj strata partnera alebo blízkej osoby a pod.).

Spomienková terapia pôsobí pozitívne na celkovú náladu, správanie a spokojnosť klienta, zamestnáva pamäť, podporuje myslenie, uspokojuje potrebu odovzdávania skúsenosti, pomáha potvrdzovať vlastnú identitu, prispieva k vnímaniu samého seba, umožňuje hodnotiť svoj život, bilancovať a nájsť zmysel svojho života. Každý klient má možnosť vyjadriť sa a opísať svoje spomienky, udalosti a aktivity z minulosti, ale nikto nemôže byť do ničoho nútený, pretože základom reminiscenčnej terapie sú voľné a spontánne vyjadrené spomienky. Klient si pri rozprávaní sám určí o čo sa podelí, čím udržiava v rozhovore kontrolu a pocit ovládania svojho života.

Pri práci s klientmi sú uprednostňované hlavne naratívne prístupy, kde podstatným zmyslom reminiscenčných aktivít je vyplnenie voľného času klientov, sociálne začlenenie, prirodzená kognitívna stimulácia, nastolenie psychickej pohody, posilnenie sebaúcty a poskytnutie príležitosti pre sebavyjadrenie. Pri prevádzaní terapie je vo veľkej miere využívaná validačná metóda, ktorej cieľom je akceptácia klienta takého, aký je – s jeho pocitmi, správaním a vlastným vnútorným svetom. Čiže ku každému klientovi je potrebné pristupovať ako k hodnotnej osobnosti, prijímať ho i s jeho chorobami, zvláštnosťami a plne ho rešpektovať. Validačná metóda je zameraná na diagnostiku a rozvoj schopností u klienta v seniorskom veku v rôznych štádiách demencie a rešpektuje jedinečnosť a neopakovateľnosť každého jedinca. Vychádza z toho, že pre klienta je veľmi dôležitá minulosť, empatické načúvanie, pomoc doriešiť veci z minulosti a dospieť k dôležitým rozhodnutiam skôr, ako zomrie. Klient tak nadobúda dôveru, istotu a pocit vlastnej hodnoty, čím dochádza k redukcii stresu, podpore sebaúcty, zlepšeniu verbálnej i neverbálnej komunikácie, pohybových schopností a telesného zdravia.

V rámci reminiscenčnej terapie sa môžeme stretnúť s rôznymi aktivitami, od organizovania interaktívnych stretnutí, na ktorých klienti spoločne spomínajú a hovoria o svojej minulosti až po umelecké projekty. Podnety, ktoré vedú k spomínaniu môžu byť však rôzne, napr. fotografie, filmy, hudobné nahrávky, oblečenie, predmety dennej potreby, jedlo a pod. Pri práci so spomienkami môžeme rozlíšiť funkcie reminiscenčných skupín na oddychovú, ktorá zahrňuje aktivizáciu starých ľudí vo voľnom čase, podpornú, ktorá navodí psychickú pohodu a terapeutickú na vyrovnanie sa s vlastným životom a blížiacou sa smrťou.

Reminiscenčná terapia zahrňuje mnoho prístupov, preto by nemala byť vnímaná ako obmedzený súbor techník. Ich využitie a rozvinutie závisí na osobe terapeuta, jeho skúsenostiach, zručnostiach, ale aj na ochote klienta. Reminiscenciu môžeme vnímať aj ako celkový prístup ku klientovi, ktorý v sebe zahrňuje záujem o klienta, snahu mu porozumieť a pochopiť ho. Taký prístup vedie k prehĺbeniu vzťahu dôvery medzi klientom a terapeutom.

Spomienková terapia je prínosom nielen pre klientov ale pre všetkých, ktorí sa terapie zúčastnia a realizujú ju. Klient si prostredníctvom tejto terapie môže uvedomiť vlastnú identitu a spomienky, alebo opätovne nájsť zmysel svojho života. Má možnosť vrátiť sa v myšlienkach do doby, kedy bol mladý, zdravý, aktívny a plný život a môže si zároveň precvičiť pamäť.

Pri reminiscenčnej terapii je potrebné vyzdvihnúť najmä jej význam pre realizovanie vzájomnej sociálnej interakcie.