» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Poskytované služby

Zverejňovanie informácií » Poskytované služby

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 01696/2016/ODDSSZ

10333/2016


DOPLNOK č. 5/2O16

k zriaďovacej listine

 

Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici, ako príslušný orgán - zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb v súlade s ustanovením § 81 písm. i) a j) zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vydáva tento doplnok

Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, Zvolen, č. 2002/002547 zo dňa 25.6.2002


Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici zriaďovaciu listinu
mení a dopĺňa v čl.8, ktorého znenie je nasledovné:


Článok - 8. Predmet činnosti

8.2 Domov sociálnych služieb:

V Domove sociálnych služieb sa podľa § 38 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V súlade s prechodnými ustanoveniami § 110I ods. 3, 4 a 19 zákona č. 448/2008 Z. z. účinnými od 1. januára 2014:

- poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013, je oprávnený poskytovať túto sociálnu službu aj po 1. januári 2014,

 - poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa predchádzajúceho odseku môže po 1. januári 2014 začať poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou sociálnou službou, na neobsadenom mieste v rámci počtu miest podľa stavu registra k 31. decembru 2013, fyzickej osobe od 18 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

 a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,

- podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1. januára 2014 sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinného do 31. decembra 2013 alebo je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, a táto fyzická osoba po 31. decembri 2014 nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinného od 1. januára 2014.

Na základe vyššie uvedeného:

Stredisko DSS, M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen - poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom s telesným postihnutím, celoročnou formou pobytu:

  • poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
  • zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť,
  • utvára podmienok na úschovu cenných vecí.  

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2016.

V Banskej Bystrici dňa 15. marca 2016.