» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Plán návštev (platný od 19. apríla 2021)

OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19 » Plán návštev (platný od 19. apríla 2021)

 

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb v príslušných okresoch a po očkovaní zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vydáva Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen-Záhonok v zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK vydaného dňa 16.04.2021 nasledovné podmienky a zásady pre umožnenie návštev.

Podmienky a zásady pre umožnenie návštev 

·         požadujeme, aby návšteva bola vopred dohodnutá telefonicky s vedúcou strediska/ sociálnymi pracovníkmi, pričom bude dohodnutý dátum, hodina a dĺžka trvania návštevy,

·         návšteva môže byť uskutočnená počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod., v prípade priaznivého počasia je vhodné preferovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (terasa zariadenia), v prípade nepriaznivého počasia sa môže návšteva zdržiavať
vo vnútorných priestoroch spoločenskej miestnosti na prízemí,

·         návšteva môže byť uskutočnená za účasti max. 2 osôb na jedného klienta (návštevu s osobou mladšou ako 10 rokov neodporúčame)

·         návšteva môže byť uskutočnená v exteriéri (vo vonkajších priestoroch) maximálne po dobu 1 hodiny a v interiéri (vo vyhradených vnútorných priestoroch) maximálne po dobu 30 minút. 

·         Návštevy klientov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, sú uskutočnené v interiéri zariadenia.

 

Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

 

·         príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy predložiť niektoré z nasledujúcich potvrdení:

- negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hod.,

- negatívny výsledokantigénového testu nie starší ako 24 hod.

- potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19  nie staršie ako 180 dní

·         prichádzajúci do kontaktu s klientom  má počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,

·         pri vstupe do zariadenia bude osobám prichádzajúcim na návštevu meraná telesná teplota, v prípade zvýšenej teploty nebude osoba  vpustená do zariadenia,

·         osoba pri vstupe do zariadenia použije dezinfekciu na ruky,

·         vypíše čestné vyhlásenieo zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

 

Po odchode návštevy opatrovateľka zariadenia vykoná dezinfekciu v spoločenskej miestnosti príp. obytnej miestnosti vydezinfikuje najmä kľučky, povrch stola, stolíka a prostredníctvom germicídnych žiaričov dá na 15 minút vyžiariť návštevnú miestnosť.

Po ukončení návštevy bude klientovi zabezpečená dezinfekcia rúk.

Upozornenie: Vopred neohlásené návštevy nebudú povolené.

Bližšie informácie o termíne návštev je možné si zabezpečiť telefonicky/mailom u vedúcej strediska a sociálnych pracovníkov počas prac. dní od 07:00 hod. do 14:00 hod. 

Vedúca strediska DSS - PhDr. Tímea Laššáková, PhD. 
T.č. 045/5479955
Mobil:0911/533800
e-mail: 
ddadsszv.lassakova@gmail.com

Sociálny úsek / sociálni pracovníci:

Mgr. Peter Dúbravský; klap. 13; e-mail: ddadsszv.dubravsky@gmail.com

Dušan Šebian; klap. 24; e-mail: ddadsszv.sebian@gmail.com