» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Lesná pedagogika v našom zariadení

Archív aktualít » Aktuality z roku 2017 » Lesná pedagogika v našom zariadení

 • Lesná pedagogika
  Lesná pedagogika
 • Lesná pedagogika
  Lesná pedagogika
 • Lesná pedagogika
  Lesná pedagogika
 • Lesná pedagogika
  Lesná pedagogika
 • Lesná pedagogika
  Lesná pedagogika
 • Lesná pedagogika
  Lesná pedagogika

Les má pre život človeka a pre celé spoločenstvo obrovský význam. Predstava laickej verejnosti o lesníctve a náplni práce ľudí, ktorí sa o les starajú je v mnohých prípadoch veľmi skreslená, pretože odborne zložitá práca lesného personálu prebieha väčšinou skryte pred očami verejnosti, a preto sa len ťažko sama, bez osvety a dôkladného vysvetlenia spropaguje.

Východiskovou situáciou je okrem poctivého hospodárenia v lese aj dôkladná a intenzívna komunikácia lesníkov s verejnosťou. Jednou z vhodných alternatív na získanie si verejnej mienky v prospech lesníctva a opätovného vybudovania pozitívneho vzťahu verejnosť – les, je práve „lesná pedagogika, ktorá využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka a podporuje celostný rozvoj jeho osobnosti“.

Dňa 07. marca 2017 do nášho zariadenia Domova sociálnych služieb vo Zvolene zavítali certifikovaní lesní pedagógovia, ktorí si pre našich klientov pripravili rôznorodé edukačné aktivity lesnej pedagogiky, ako napr. výroba sviečok, skladanie puzzle, správne usporiadanie názvov stromov prostredníctvom drevených kociek, lúštenie krížoviek, a pod. Súčasťou aktivít bola aj ochutnávka pochutín lesných plodov - lekváru, medu a čaju a naši klienti mali určiť, z ktorých lesných plodov sú vyrobené.

V závere sme si spoločne zaspievali „lesnícku hymnu“ a pieseň pod názvom „vyleteli jarabice z doliny“ a zvuk lesného rohu nám ohlásil, že naše príjemne strávené dopoludnie s lesnými pedagógmi sa končí.

Aktivity a milý, trpezlivý prístup lesných pedagógov boli pre našich klientov ďalším príjemným spestrením a zážitkom a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s nimi.

Touto cestou srdečne ďakujeme lesným pedagógom, že nezabúdajú ani na zdravotne znevýhodnených ľudí žijúcich v inštitucionálnom zariadení.  

Vložila, dňa: 10. marca 2017 – Mgr. Jana Hiczérová