» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Informácie pre občana

Informácie o občana

Stredisko DSS, M. R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby typu Domov sociálnych služieb.

V Domove sociálnych služieb sa podľa § 38 poskytuje sociálna služba zdravotne postihnutým dospelým občanom do dovŕšenia dôchodkového veku s telesným postihnutím, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, celoročnou pobytovou formou.

Sociálne služby sú v zariadení poskytované na základe zmluvného vzťahu medzi DD a DSS Záhonok 3205/2, Zvolen a prijímateľom sociálnej služby. Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ako aj vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa riadi ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný za poskytované sociálne služby platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určuje v zmysle VZN BBSK č. 20/2012, DODATOK č. 2.

Stredisko DSS, M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen od 01. mája 2011 nemá právnu subjektivitu. Všetky náležitosti súvisiace so zmluvným vzťahom prijímateľa a poskytovateľa sociálnej služby podpisuje štatutárny zástupca DD a DSS, Záhonok 3205/2, Zvolen. Stredisko DSS - Zvolen zodpovedá za spracovanie príslušných podkladov.

Podmienky prijatia občana do DSS vo Zvolene v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sa určujú v zmysle Smernice č. 005/2018/OSSZ.

Postup pri prijímaní klientov do DSS, M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen:

·                  podanie žiadosti  

·                  kompletizácia žiadosti

·                  podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Vyplnenú žiadosť o umiestnenie do DSS - Zvolen je potrebné predložiť na predpísanom tlačive, ktoré je možné si vyzdvihnúť priamo v zariadení, prípadne stiahnuť z našej www stránky v časti tlačivá na stiahnutie.