» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Canisterapia

Aktivizačné činnosti » Canisterapia

 • Canisterapia
  Canisterapia
 • Canisterapia
  Canisterapia
 • Canisterapia
  Canisterapia
 • Canisterapia
  Canisterapia
 • Canisterapia
  Canisterapia
 • Canisterapia
  Canisterapia
 • Canisterapia
  Canisterapia
 • Canisterapia
  Canisterapia

Canisterapia (z latinského slova canis – pes a z gréckeho slova therapeia – liečenie, ošetrovanie) sa čoraz vo väčšej miere stáva viac využívanou alternatívnou, motivačnou psychoterapeutickou liečebnou metódou. Canisterapia je výhradne založená na kontakte človeka so psom a vzájomnej pozitívnej interakcii. Kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálne integračných. Mnohí odborníci odporúčajú canisterapiu v prípadoch, keď iné metódy zlyhali a neviedli k žiaducim efektom. Má pozitívny účinok pri nadväzovaní kontaktu s ťažko komunikujúcimi klientmi, pri práci s mentálne postihnutými, pri výskyte apatie, bezmocnosti, chronicky chorých a zdravotne postihnutých a ako súčasť komplexnej terapie v geriatrii. Prispieva k rozvoju jemnej a hrubej motoriky, verbálnej a neverbálnej komunikácie, orientácii v priestore, k nácviku koncentrácie, pozornosti, rozvoju sociálneho cítenia, znižovaniu agresivity. Canisterapia pomáha klientom vyrovnávať sa so stresom, i keď do súčasnosti nebol objasnený mechanizmus vďaka, ktorému sa to realizuje prináša dobré výsledky pri liečbe neuróz, neurasténii, fóbii. Prispieva k zníženiu krvného tlaku, napätia, odbúravaniu depresie. Pozitívne vplýva na nezávislosť, sebarealizáciu, dôstojnosť, na znižovanie a odbúravanie stresu, osamelosti, uzavretosti, pocitu bezmocnosti, apatie, nepotrebnosti, menejcennosti.

Canisterapia je v stredisku DSS prezentovaná ako jedná z programov sociálnej terapie.

Canisterapiu ako metódu alternatívnej terapie sme začali využívať v zariadení v roku 2005 so zameraním na imobilných klientov a využívame ju aj v súčasnosti pod vedením odborného terapeuta (canisterapeuta) p. Miroslava Suju a sociálnej pracovníčky PhDr. Ingrid Čerkalovej.

V roku 2005 sme canisterapiu rok využívali v zariadení vo forme skupinovej terapie – išlo o metódu AAA (animal assisted activities, zvieratami asistované aktivity). Od januára roku 2006 využívame canisterapiu vo forme skupinovej terapie – metódu AAT (animal assisted therapy, zvieratami asistovaná terapia). Máme vytvorenú klientsku skupinu, stretnutia realizujeme dvakrát týždenne (pondelok a piatok) v popoludňajších hodinách. V zariadení je vybudovaná samostatná terapeutická miestnosť, ktorá je určená len k tomuto účelu. Predpokladom zaradenia do klientskej skupiny je písomný súhlas s účasťou na canisterapii  a súhlas so spracovaním údajov vedených v zdravotnej dokumentácii, v sociálnej karte a v osobnom spise klientov. Zároveň vhodnosť klientov pre túto formu terapie písomne potvrdzuje všeobecná lekárka.

Canisterapia je vedená odborným canisterapeutom, ktorý predložil overený doklad o vzdelaní s týmto zameraním, certifikát o zložení skúšok canisterapeuta a canisterapeutického psa, potvrdenie o bezúhonnosti, potvrdenie o klinickej prehliadke psa. Canisterapeut musí byť oboznámený s diagnózou klienta a brať v úvahu schopnosti, zručnosti, potreby, záujmy a danú situáciu klienta. (Prvý stupeň – základné minimum kvalifikácie – canisasistent – preškolený laik, pomocník. Canisasistent nemôže a ani nemá právo manipulovať s klientom, poznať jeho osobné údaje, diagnózu, anamnézu. Ide o „asistenta so psom“, ktorý spolupracuje s osobou, ktorá sa stará o klienta ako sociálny pracovník, zdravotná sestra, fyzioterapeut atď. Samostatne môže realizovať AAA – aktivity za pomoci psa a to v prostredí kde sa jednoducho a ľahko dohovorí s klientmi, ktorí majú predvídateľné správanie, reakcie).

Sociálny pracovník musí mať certifikát o absolvovaní canisterapeutického vzdelávania. Každý klient zúčastňujúci sa canisterapie má vypracovaný individuálny plán. Terapeutické stretnutia sú zamerané na konkrétnu oblasť, v prípade potreby sa téma opakuje, a až následne sa prechádza na inú oblasť, príp. sa kombinujú. Terapia pôsobí na oblasť:

·                    kognitívnu,

·                    emocionálnu,

·                    komunikácie,

·                    na oblasť motoriky,

·                    sebaobsluhy,

·                    aktivizácie,

·                    na vôľové vlastnosti,

·                    sociálnu.

Rôznymi aktivitami so psom si klienti precvičujú jemnú motoriku horných končatín, hrubú motoriku,  verbálnu a neverbálnu komunikáciu, veľký význam má terapia pri adaptácii novoprijatých klientov, nácviku sebaobslužných úkonov, tréningu pamäti, pri práci sa rozvíjajú, znovu nadobúdajú, prehlbujú vôľové vlastnosti, rozvíja sa tímovosť, napĺňa sa potreba niekde patriť, odpútava sa pozornosť od nepriaznivého zdravotného stavu. Klienti aktivity nevnímajú ako cvičenie, ale ako motiváciu, povzbudenie k činnosti, ako hru. Canisterapia pôsobí ako nenásilný, motivačný prvok, ktorý klientov príjemnou formou nenápadne núti k telesnej aktivite, ale je tiež aj výchovným, odpočinkovým, terapeutickým prostriedkom na zvýšenie kvality ich života – vyvolať radosť a dosiahnuť pohodu.

Autor: PhDr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka