» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

25. výročie vzniku DSS

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » 25. výročie vzniku DSS

  • nástenka
    nástenka

S radosťou Vám oznamujeme, že tento rok, rok 2020 je pre nás slávnostným rokom, pretože si pripomíname 25. výročie vzniku nášho zariadenia.

Pri tento príležitosti chceme verejne poďakovať všetkým, ktorí počas obdobia 1995 – 2020 s nami spolupracovali a tým, ktorí boli nejakým spôsobom spätí s činnosťou zariadenia.

Trochu faktov z histórie zariadenia. Domov sociálnych služieb, na ulici M. R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene od svojho vzniku sídli v priestoroch bývalých Jegorovových kasární. Po odchode sovietskych vojsk bola v rokoch 1992-1994 vykonaná rekonštrukcia objektu, hlavným investorom bolo MPSVaR SR. Okresný úrad vo Zvolene 01. novembra 1994 v týchto priestoroch zriadil Ústav sociálnej starostlivosti, ktorý poskytuje sociálne služby telesne postihnutým obyvateľom a obyvateľom v dôchodkovom veku. Prvým riaditeľom, ktorý zastával funkciu riaditeľa od 1995 - 1999 bol Ing. Ladislav Pinter. K zmene názvu zariadenia na Domov sociálnych služieb došlo od 01. júla 1998, kedy bol prijatý zákona č. 195/1998 Z.z., o sociálnej pomoci  a zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Banskej Bystrici. Na prácu prvého riaditeľa nadviazal PhDr. Peter Tkáčik, ktorý sa počas obdobia 1999 – 2010. Od 1. júna 2010 do 31. decembra 2010 bola poverená zastupovaním zariadenia PhDr. Ingrid Čerkalová. Na jej prácu nadviazal PhDr. Miroslav Náhlik, ktorý od 01. mája 2011 bol poverený vedením zariadenia. Zmeny v Domove sociálnych služieb pokračovali ďalej, keď na základe Uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 198/2011 z 28. februára 2011 Domov sociálnych služieb, ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zanikol a jeho právnou nástupníckou organizáciou sa stal DD a DSS Záhonok - Zvolen. Od 01. mája 2011 pre stredisko Domov sociálnych služieb zastáva funkciu riaditeľky PhDr. Mária Machayová a od 01. augusta 2012 bola do funkcie vedúcej strediska DSS menovaná PhDr. Tímea Laššáková, PhD. 

Víziou zariadenia DSS pod vedením riaditeľky PhDr. Márie Machayovej je neustále poskytovať kvalitné sociálne služby, pričom v centre záujmu je klient a jeho potreby. Riaditeľka zariadenia nadviazala na spoluprácu so spoločnosťou VaV Academy, ktorá organizuje akreditované opatrovateľské kurzy a kurzy nemeckého jazyka v našom zariadení a ktorá v rámci praxe poskytuje pomoc našim klientom. Z dôvodu zvýšenia komfortu a dosiahnutia väčšieho súkromia klientov boli znížené počty klientov na izbách a bolo zriadených niekoľko nových jednolôžkových izieb so zachovaním pôvodnej kapacity zariadenia. Na prevádzkovom úseku boli vykonané technické úpravy a rekonštrukcie. V roku 2012 bolo zefektívnené vykurovanie zavedením výmeničky tepla KOST, čím došlo k medziročnej úspore energie tepla. Zrekonštruovaná bola miestnosť pre informátorov, boli vymaľované prevádzkové, spoločenské priestory a izby klientov. Na prízemí bola zriadená nová spoločenská miestnosť, do ktorej bol nainštalovaný farebný televízny prijímač získaný formou sponzorstva. V roku 2014 bola vykonaná rekonštrukcia prístrešia nad hlavným vchodom do vstupu zariadenia. V roku 2017 boli vymenené pôvodné okná a nahradené plastovými. V roku 2018 bola vykonaná kompletná rekonštrukcia kúpeľní. V roku 2019 boli všetky izby pre klientov vybavené novým nábytkom.

Vložila, dňa: 08. júla 2020 - Mgr. Jana Hiczérová